Privacyverklaring Hans van Horssen

1. Algemene overwegingen 

Hans van Horssen, Tuinontwerp & Plantservice hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.

Hans van Horssen, Tuinontwerp & Plantservice handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat wij:

- persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 2 genoemd. 

- alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

 

Hans van Horssen, Tuinontwerp & Plantservice is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten. Hans van Horssen belast met privacybeleid is voor klanten de contactpersoon ingeval van vragen en of verzoeken rondom persoonsgegevens. 

Contactpersoon: Hans van Horssen           
Naam contactpersoon bedrijf: Hans van Horssen, Tuinontwerp & Plantservice           
Adres:Kleine Wiel 4    
Postcode: 4207 AM    
Plaats: Gorinchem
Emailadres: info@hansvanhorssen.nl
Telefoonnummer: 0183-649453

2. Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens

Hans van Horssen, Tuinontwerp & Plantservice verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Het aangaan en uitvoeren van opdrachten in opdracht van bedrijven en/of particulieren

 

Voor het uitvoeren van de opdrachten moet het bedrijf over de volgende (bijzondere) persoonsgegevens beschikken

Persoonsgegevens

NAW gegevens

Telefoonnummer 

E-mailadres  3. Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrekt. Hans van Horssen, Tuinontwerp & Plantservice heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met andere partijen voor:

- softwareleverancier administratie

- websitebouwer 

- office softwareleverancier 

In de verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van u als klant te waarborgen. 

Hans van Horssen, Tuinontwerp & Plantservice verstrekt geen persoonsgegevens aan anderen partijen, tenzij het bedrijf hiertoe wettelijk verplicht is (bijv. opvragen persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek). Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt. 

Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt Hans van Horssen, Tuinontwerp & Plantservice alleen persoonsgegevens indien hiervoor door de klant toestemming is gegeven. 

 

4. Bewaartermijn

Hans van Horssen, Tuinontwerp & Plantservice bewaart klantgegevens na de tijd dat de opdracht is afgerond nog gedurende 15 jaar. Een klant heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier. Hans van Horssen, Tuinontwerp & Plantservice vernietigt het dossier binnen drie maanden na het verzoek.

 

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Hans van Horssen, Tuinontwerp & Plantservice heeft de volgende passendetechnische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:

- Hans van Horssen, Tuinontwerp & Plantservice werkt met een softwaresysteem, waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s. 

- De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel. 

- De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd. 

- De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel. 

- Klantdossiers zijn altijd zo actueel mogelijk.  

- Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit huis wordt veilig gewerkt. 

- Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.

- Niet actuele klantgegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van u als patiënt vernietiging heeft plaatsgevonden. 

- Medewerkers van Hans van Horssen, Tuinontwerp & Plantservice hanteren een clean desk en clean screen policy. Systemen worden uitgezet bij verlaten van de werkplek. Systemen worden versleuteld en zijn zo nodig geautoriseerd. 

 

6. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevensgoed te beschermen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Hans van Horssen. Hans van Horssen probeert samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.